شتاب دهنده گروه طراحی پاسارگاد

اگر ایده استارتاپی دارید آن را با ما مطرح کنید* تیم تخصصی گروه طراحی پاسارگاد با بررسی و سنجش ایده شما، در صورتی که طرج از مدل درآمدی و توجیه اقتصادی برخوردار باشد با شما همراه خواهد شد و شما را به سرمایه گذاران مورد نظر معرفی خواهد نمود. لطفا فرم زیر را تمکیل نمایید:

ادامه مطلب