طراحی سایت دبستان بوستان امید

طراحی سایت پیش دبستانی و دبستان غیر انتفاعی بوستان امید   این وب سایت در سال 97 یکبار طراحی شده ولی با آغاز کرونا مدیر مدرسه مجبور به همکاری با یکی از سیستم های آنلاین آموزشی شدند و این سایت به کل از دسترس خارج شد. برای استفاده از آن سیستم مدیر مدرسه موظف به

ادامه مطلب