لوگو گروه تولیدی تناسان تجهیز

لوگوی تایید شده نهایی tanasan1————————————————————————————

اتود دیگر ارائه شده در این پروژه tanasan2