اپلیکیشن آسانو نسخه پیمانکاران

این اپلیکیشن یک اپلیکشن مشابه آچاره و حتی فراتر از آن در دو نسخه برنامه نویسی شده است.